วังปลา

วังปลา

วังปลา ริมฝั่งแม่น้ำน้อย แหล่งปลาน้ำจืดตามธรรมชาติ โดย ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ อยุธยา

ตั้งอยู่ ที่บ้านอำมฤต หมู่ท่ี 7 แหล่งเลี้ยงปลานานชนิดจาก แหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่บริเวณหน้าวัดตึกคชหิรัญ

Leave A Comment

Your email address will not be published.