ขนมดอกโสน ขนมพื้นบ้านชาวกรุงศรี – ebook

http://hulib.aru.ac.th/ebook/kanom/files/mobile/index.html#1