Category Something about Pukhai

วังปลา

วังปลา ริมฝั่งแม่น้ำน้อย แหล่งปลาน้ำจืดตามธรรมชาติ โดย ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ อยุธยา ตั้งอยู่ ที่บ้านอำมฤต หมู่ท่ี 7 แหล่งเลี้ยงปลานานชนิดจาก แหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่บริเวณหน้าวัดตึกคชหิรัญ

หอนาฬิกา และ ท่าเรือเมล์แดง

ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นหอนาฬิกาตั้งอยู่ริมน้ำ มานมนาน ไม่เคยมีใครบอกเล่าหรือซักถามถึงความเป็นมา เห็นตั้งตะหง่าน อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย จนหลายๆคนลืมไปแล้วว่านี่คือสัญลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งของอำเภอผักไห่

ประวัติความเป็นมาของอำเภอผักไห่

ประวัติความเป็นมาของอำเภอผักไห่ โดย ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ อยุธยา

เรื่องเล่าจากแม่

แม่ทำขนมมาตั้งแต่เริ่มสาวจนถึงปัจจุบัน อายุ๘๖-๘๗ (๒๕๕๘) ก็เลยอยากจะวางมือจึงเล่าให้ลูกชายคนเล็กฟังว่าอยากเลิกทำขนม

บ้านขนมสวยบุญธรรม

ผมเองก็ได้มีโอกาสหลายอย่างที่ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีไทยจากแม่และพ่อ ในเรื่องการทำขนมกงและกระยาสารท อีกทั้งได้มีโอกาสฝึกฝนการเป็นนักขายตั้งแต่เยาว์วัย